C O V I D. 19

C o r o n a v i r u s /COVID-19/

 

COVID 19  objavený v decembri 2019 je aktuálne rozšírený po celom svete.

Vzhľadom na to,že neexistuje účinná vakcína na prevenciu ani liečbu ,doktori a vedci sa učia o infekcii  Coronavírusom  každý deň nové poznatky a získavajú nové skúsenosti.

Tu sú zhrnuté vedomosti, čo vieme o Corone a ako môžte chrániť svoju rodinu aj iných.

SYMPTÓMY   Covid 19:

Môžu byť mierne až ťažké a zahŕňajú:

-T e p l o t a

-K a š e ľ

-S k r á t e n ý  d y c h

 

COVID 19 je nové ochorenie.Patri do skupiny koronaviróz,

ktoré spôsobujú  bežné nachladnutia.Šírením vírusu rastie počet chorých s miernymi symptómami a súčasne vznikajú aj závažné prípady,ktoré si vyžadujú

hospitalizáciu.Veľa pacientov sa vylieči ale veľa tiež zomrie.

Priebeh ochorenia je ťažko stanovíť,nakoľko vírus je nový a nie je možné určiť ako bude pokračovať v poškodzovaní napadnutého organizmu.

 

K t o   j e   v   n a j v äč š o m    r i z i k u ?

 

Podľa CDC/Centers for Disease Control/deti sa nejavia vo vyššom riziku pre COVID19.

 

Vysoké riziko majú:

-starí  ľudia

-ľudia trpiaci chronickým ochorením napríklad:

          srdcové choroby

          diabetes

          ochorenie pľúc

          supresia imunity

 

Napáda COVID 19 rovnako deti ako dospelých?

Detí je infikovaných menej ako dospelých a závažný bol priebeh u detí mladších ako 1 rok.

 

 

A k o   o c h r a ň o v a ť  s v o j u  r o d i n u ?

 

V súčasnosti nie je k dispozícii žiadna vakcína na prevenciu ochorenia ale existuje niekoľko vecí,ktoré môžu udržať tvoju rodinu v zdraví.

 

U m ý v a n i e rúk mydlom a vodou aspoň 20 sekúnd.

 

R e d u k c i a   sociálnych. kontaktov a udržiavanie "sociálnej vzdialenosti"

To znamená zostať doma ako sa dá,obchádzať zoskupovanie.

 

K ý c h a n i e   a. kašlanie do lakťa alebo ramena,nie do rúk.Túto formu kašľania a kýchania učiť svoje dieťa.

 

U m ý v a n i e   a  d e z i n f e k c i a  svojho obydlia sprejom alebo dezinfekčnými utierkami.

 

U m ý v a n i e domácich zvierat a hračiek najteplejšou vodou akou sa dá a následné kompletné vysušenie.

 

O b c h á d z a n i e dotykov tváre rukami.Toto treba učiť aj svoje dieťa.

 

 

Ak Vaše dieťa bolo exponované COVID19 alebo má symptómy  je nutné volať Vášho pediatra alebo Úrad verejného zdravotníctva.

 

 

 

 

  

 
Potrebujete viac infromácií?

Napíšte nám a radi sa s Vami spojíme a odkonzultujeme Vašu situáciu.

Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: jpg jpeg png.