Ochrana osobných údajov

Užívateľ týmto v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. ., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej v tomto článku len "zákon" v príslušnom gramatickom tvare), súhlasí so zhromažďovaním, uschovávaním a spracovaním osobných údajov Užívateľa poskytnutých správcovi osobných údajov, ktorým je Prevádzkovateľ. Užívateľ ďalej súhlasí, aby boli osobné údaje spracované a použité :

Tento súhlas Užívateľa je udelený na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľom, ako správcom, je stanovený nasledovný účel spracovania osobných údajov:

Užívateľ prehlasuje, že si je vedomí svojich práv podľa ust. § 28 zákona a prehlasuje, že všetky údaje sú presné a pravdivé a sú poskytované dobrovoľne.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude zhromažďovať osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre dosiahnutie vyšie stanoveného účelu a spracovávať ich len v súlade s účelom, na ktorý boli zhromaždené.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že bude osobné údaje spracovávať nasledujúcim spôsobom:

Tento súhlas je slobodný a vedomí prejav vôle Užívateľa ako nositeľa osobných údajov, ktorého obsahom je povolenie subjektu osobných údajov s ich spracovaním.

COOKIES

Prevádzkovateľ týmto informuje Užívateľa, že spracováva súbory cookies Užívateľa, vrátane trvalých súborov cookies a Užívateľ s týmto vyslovuje svoj súhlas.

Súhlas podľa predchádzajúceho odstavca je udelený na dobu 12 mesiacov.

Prevádzkovateľ spracováva súbory cookies Užívateľa k personalizácií obsahu a reklám, k využívaniu funkcií sociálnych médií a analýzy návštevnosti. Prevádzkovateľ Informácie o tom, ako E-shop Užívateľ používa, zdieľa so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz.