C O V I D 19 nové poznatky

Šírenie infekcie  COVID 19 je aktuálne veľmi intenzívne a nadobúda nekontrolovateľnú rýchlosť. Detská populácia sa stále tejto hrozivej skutočnosti vyhýba a výskyt u detí neprevyšuje

6%. Presnú príčinu tohto javu nepoznáme, ale vyplýva z toho, že dieťa môže byť bezpríznakový vektor, ktorý infekciu roznáša. V prípade, že dieťa ochorie, príznaky sú podobné ako u dospelého. Najčastejší príznak je bolesť hlavy a nádcha. Ďaľšie príznaky sú teplota, bolesť hrdla.Strata čuchu a chute je u detí zriedkavá.

P r i e b e h  ochorenia môže byť ľahký, stredne ťažký a ťažký.

.Samostatnú kapitolu predstavuje  M U L T I  O R G Á N O V Ý  zápalový syndrom/ MIS/ Priebeh MIS je veľmi  ťažký, vyžaduje okrem liečby  suport dýchania a  dialýzu. 

Prenos vírusu na novorodenca môže primárne prebehnúť cez dýchacie cesty  v postnatálnej periode, keď je novorodenec exponovaný chorou matkou alebo iným ošetrujúcim personálom s akútnou infekciou. Limitované správy sú o prenose prenatálne, perinatálne a tiež postnatálne. Vertikálny prenos je nejasný  a vyskytuje sa zriedkavo. V súčasnosti sú insuficientné aj poznatky o prenose pupočníkovou krvou..

Klinické príznaky a závažnoť ochorenia u   n o v o  r o d e n c a .

Príznaky u novorodencov s COVID 19 zahŕňajú teplotu, letargiu, kašeľ,  tachypnoe, poruchy dýchania, hnačky, poruchy príjmu potravy- Tieto príznaky sú nešpecifické a stretávame sa s nimi u donosených aj predčasne narodených novorodencov s RDS. 

Väčšina infikovaných novorodencov je asymptomatických alebo majú mierny priebeh, ktorý nevyžaduje suport dýchania. 

Zvýšené riziko infekcie majú predčasne narodení novorodenci a novorodenci s iným ochorením .

T E S T O V A N I E   je doporučené u všetkých novorodencov matiek s podozrením alebo potvrdenou infekciou  COVID 19, bez ohľadu na to, či má novorodenec príznaky , alebo nie.

Diagnóza by mala byť potvrdená PCR testom.

Serologické testy u novorodenca sa aktuálne nedoporučujú. 

Test sa má urobiť u symtomatickeho aj asymptometického novorodenca matky COVID pozitívnej alebo podozrivej  24 hodín po narodení a zopakovať v 48 hodine života. .

U asymptomatického novorodenca , u ktorého očakávame, že bol infikovaný stačí single test medzi 24-48 hodinou života.

Optimálny čas testovania novorodenca po narodení je neznámy.Skorý test môže dať falošne pozitívny výsledok./nosohltan  aj hltan môže byť kontaminovaný tekutinami matky/ alebo falošne negatívny . /RNA nemusí byť hneď po pôrode detekovateľné/ .

Počet infikovaných novorodencov nezávisí od spôsobu pôrodu, formy kŕmenia alebo kontaktu s matkou.

Všetci novorodenci narodení matkám s podozrením na infekci alebo potvrdenou infekciou  COVID 19  by mali byť považovaní za infikovaných.

Všeobecne by mala byť podozrivá matka alebo matka s potvrdenou infekciou aj s novorodencom izolovaná od ostatných zdravých matiek a novorodencov.

Skorý a blízky kontakt s matkou má mnohé pozitívne stránky.Ideálna starostlivosť o zdravého a donoseného novorodenca je formou rooming in.Súčasné dôkazy ukazujú,že riziko prenosu z matky na novorodenca je nízky a nie je rozdiel rizika prenosu, či je dieťa s matkou alebo je izolované od matky. 

Prevencia prenosu infekcie od matky alebo personálu musí byť ešte pred príznakmi v podobe nosenia masky, respiarátora a hygieny rúk pred ošetrovaním novorodenca.

 

Potrebujete viac infromácií?

Napíšte nám a radi sa s Vami spojíme a odkonzultujeme Vašu situáciu.

Subory musia mať menej ako 2 MB.
Povolené typy súborov: jpg jpeg png.